Stratēģija

 
„Vides biedrÄ«ba KrÅ«zes” darbÄ«bas stratēģija
  
Misija
Dabai draudzÄ«ga uz tautas tradÄ«cijām balstÄ«ta lauksaimnieciskā dzÄ«vesveida saglabāšana nākamajām paaudzēm, saglabājot Vidzemes augstienei raksturÄ«go ainavu, parādÄ«t, ka iespējams savienot ienākumu gÅ«šanu ar dabas aizsardzÄ«bu un kultÅ«rvēsturisko vērtÄ«bu saglabāšanu.
 
VÄ«zija
Organizācija, kas dod novērtējumu par vides kvalitātes nozÄ«mi bioloÄ£iskajā lauksaimniecÄ«bā, nodarbojas ar vides izglÄ«tÄ«bu, pētniecÄ«bu un latvisko tradÄ«ciju saglabāšanu Latvijā.
 
Mērķi
- Izveidot bioloģiskās lauksaimniecības un vides izglītības centru, kas darbojas uz nepārtrauktas darbības saimniecības bāzes un ir pastāvīgi dzīvotspējīgs;
- Izveidot Ä«pašas nozÄ«mes teritoriju-biosfēras teritoriju;
- Zemnieku sētas kultÅ«rvēsturiskā mantojuma un ar tām saistÄ«to ekosistēmu un bioloÄ£iskās daudzveidÄ«bas novērtēšana un saglabāšana.
 
Uzdevumi
- PiesaistÄ«t sadarbÄ«bas partnerus, lÄ«dzÄ«gi domājošos biedrus organizācijas darbā;
- Veikt teritorijas pamatinformācijas ieguvi par vērtībām;
- Izstrādāt teritorijas zonējumu;
- Veikt teritorijas ilgtspējÄ«gu apsaimniekošanu;
- Veikt demonstrācijas pasākumus (semināri, apmācības, pieredzes apmaiņa);
- Materiālās bāzes nodrošinājums;
- Zinātnisko konsultantu piesaiste;
- Zemnieku sētas kultÅ«rvēsturiskā mantojuma un ar tām saistÄ«to ekosistēmu un bioloÄ£iskās daudzveidÄ«bas novērtēšana un saglabāšana;
- Projektu/investīciju piesaiste.
 
 

 
 

PĒTNIECĪBA

DaudzveidÄ«gās Latvijas dabas izpēte saistÄ«bā ar tautas dziesmām, tradÄ«cijām, mÅ«sdienu bioloÄ£isko lauksaimniecÄ«bas piegulošo teritoriju sugu daudzveidÄ«bas ietekmi, kā arÄ« jaunu tehnoloÄ£iju un ārzemju pieredzes ieviešanu. Latvijas bioloÄ£iskās lauksaimniecÄ«bas kontekstā bÅ«tiski saglabāt latvisko dzÄ«vesziņu.

- Nacionālās lauksaimniecÄ«bas tradÄ«ciju saglabāšana attiecÄ«bā uz bioloÄ£isko daudzveidÄ«bu, starptautiska novērtēšana; 
- Kukaiņu valsts daudzveidības ietekme bioloģiskajā dīķsaimniecībā;
- Bioloģiskās daudzveidības izpēte lauksaimniecībā izmantojamās zemes teritorijā;
- Blakus teritoriju (mežu, ūdeņu) dzīvās radības ietekme uz lauksaimniecības zemi un novērtējums.
 

 

IZGLĪTĪBA

Semināri par uzkrāto pieredzi, kā sadzīvot ar bioloģisko daudzveidību saimnieciski apgūtā vidē (lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība u.c. nozares)

- Bioloģisko zemnieku apmācības/semināri, pieredzes apmaiņa;
- Prakses vieta eko-tūrismā tehnikuma/profesionālo skolu studentiem;
- Senlatviešu dabas rituāli, svētku iedzÄ«vināšana, popularizēšana;
- Starptautiski pieredzes apmaiņas braucieni ar partneriem/partnervalstīm;
- MācÄ«bu tÅ«risms un dalÄ«bnieku izglÄ«tošana par vides problēmām lauksaimniecÄ«bā;
- Ārzemju tÅ«ristu izglÄ«tošana par latviešu tradÄ«cijām un bioloÄ£isko saimniekošanu.